99 Emrat e All-llahut xh.sh
Në Kur’anin Famëlartë thuhet:“All-llahu ka emratmë të mirë,andaj Atë thirreni me ta“
Profeti Muhammed a.s ka thënë:“ All-llahu xh.sh ka 99 emra dhe kush i „arrin“ ata do të hyjë në Xhennet“
Emri më imadh i Zotit është ISMUL-A’DHAM. Në hadithet e të dërguarit a.s flitet edhe për emrin më të madh të Zotit,për të cilin thuhet se All-llahu me siguri do t’ia pranojë lutjen atij që i lutet me atë emër.
Në vazhdim do t’ju sjellim 99 emrat e All-llahut dhe kuptimin e tyre në gjuhën shqipe./RTVPresheva.com
1-ALL-LLAHU-Eshtë Ai që përveq Tij tjetër Zot nuk ka.
2-ER-RAHMAN-Falësi i të mirave
3-ER-RAHIM-I Mëshirshmi
4-EL-MELIKU-Sunduesi
5-EL-KUDUSU-I Shëndritshmi
6-ES-SELAMU-I Pastërti pa të meta
7-EL-MU’MINU-Vërtetuesi i premtimeve
8-EL-MUHEJMINU-Dhënësi i sigurisë
9-EL-AZIZU-I Lëvduari
10-EL-XHEBARU-I Fuqishmi
11-EL-MUTEKEBBIRU-I Forti
12-EL-HALIKU-Krijuesi
13-EL-BARI’U-Ai i cili Krijon bukur
14-EL-MUSAVVIRU-Formuesi
15-EL-GAFARU-AI I cili Falë pa masë
16-EL-KAHHARU-Mbretëruesi
17-EL-VEHABU-Dhënësi pa kufi
18-EL-RREZAKU-Furnizuesi
19-EL-FETAHU-AI I cili gjithcka zgjidh dhe cel
20-EL-AMINU-AI I cili din gjithcka
21-EL-KABIDU-Shtrënguesi
22-BASITU-AI I cili jep
23-EL-HAFIDU-AI I cili lëshon
24-ER’RAFI’U-Ngritësi
25-EL-MUIZZU-AI I cili lartëson
26-EL-MUDHIL-LU-AI I cili përul
27-ES-SEMIU-AI I cili dëgjon
28-EL-BESIRU-AI I cili sheh
29-EL-HAKEMU-Gjykatësi
30-EL-ADLU-I Drejti
31-EL-LATIFU- I Miri
32-EL-HABIRU- I Lajmëruari
33-EL-HALIMU- I Buti
34-AL-ADHIMU-I Madhi
35-EL-GAFURU-Falësi
36-ESH-SHEKURU-I Falënderuari
37-EL-ALIJJU-I Larti
38-EL-KEBIRU-I Madhi
39-EL-HAFIDHU-Mbrojtësi
40-EL-MUKITU-AI I cili kujdeset dhe mbanë
41-EL-HASIBU-LLogaritësi
42-EL-XHELILU-I Lartësuari
43-EL-KERIMU-Fisniku
44-ER-REKIBU-Mbikqyrësi
45-EL-MUXHIBU-Pranuesi i lutjeve
46-EL-VASI’U-Gjithpërfshirësi me dituri dhe Mëshirë
47-EL-HAKIMU-I Urti
48-EL-VEDUDU-AI I cili do
49-EL-MEXHIDU-I Lartësuari
50-EL-BAITHU-Ngjallësi
51-ESH-SHAHIDU-Dëshmitari
52-EL-HAKKU-E Vërteta supreme
53-EL-VEKILU-Mbikqyrësi
54-EL-KAVIJU-I Fuqishmi
55-EL-METINU-I Forti
56-EL-VELIJU-Mbrojtësi
57-EL-HAMIDU-I Madhëruari
58-EL-MUHSI-Gjithpërfshirësi me dijen e Tij
59-EL-MUBDIU-Krijuesi i Gjithckahit që nga Fillimi
60-EL-MUIDU-Rikthyesi i jetës
61-EL-MUHJI-Dhënësi i jetës
62-EL-MUMITU-Dhënësi i vdekjes
63-EL-HAJU-I Gjalli
64-EL-KAJUMU-Mbajtësi
65-EL-VAXHIDU-I Pasuri
66-EL-MAXHIDU-I Lartësuari
67-EL-VAHIDU-I Vetmi
68-EL-SAMEDU-AI Të cilit cdo krijesë i drejtohet
69-EL-KADIRU-I Gjithfuqishmi
70-EL-MUKTEDIRU-I Gjithmundshmi
71-EL-MUKADIMU-Përparuesi
72-EL-MU’EHHIRU-AI I cili të vonon
73-EL-EVVELU-I Pari
74-EL-AHIRU-I fundit
75-EDH-DHAHIRU-I Qarti
76-EL-BATINU-I Fshehti
77-EL-VALIJU-Drejtuesi
78-EL-MUTEALIJU-I Gjithlartësuari
79-EL-BERRU-Bamirësi
80-ET-TEVVABU-Pranuesi i Pendimeve
81-EL-MUNTEKIMU-AI Që hakmerret
82-EL-AFUVVU-Falësi
83-ER-REUFU-I Gjithmëshirshmi
84-MALIKUL-MULKI-Sunduesi i cdo gjëje
85-DHUL-XHELALI-VEL-IKRAMI-AI Të cilit i takon Madhëria dhe nderi
86-EL-MUKSITU-Nderësi i së drejtës
87-EL-XHAMIIU-Tubuesi
88-EL-GANIJU-I Pasuri
89-EL-MUGNI-Dhënësi i Pasurisë
90-EL-MANI’U-Marrësi i Pasurisë
91-ED-DARRU-AI I cili jep Dëmin
92-EN-NAFI’U-Krijuesi i së dobishmës
93-EN-NURU-Drita e Gjithmbarshme
94-EL-HADI-Udhëzuesi
95-EL-BEDIU-I Pashembëllti në Krijim
96-EL-BAKI-I Përhershmi ( i Amshueshmi)
97-EL-VARITHU-Trashëguesi
98-ER-RESHIDU-Udhëzuesi në të Mirë
99-ES-SABURU-I Durueshmi.

Përkthimi marrur nga një libër që përmbanë Hadithe të Vërteta.Shkroi/ RTVPresheva.com

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.